Betelskolan bygger för framtiden!

Information från Styrelsen:

Till personal och föräldrar med barn i Betelskolans förskola och skola.

Vi lever just nu i en föränderlig värld där allt omkring oss har fått ge vika för social distansering och begränsade mötesplatser. I förskolan och skolan fortsätter vi att försöka arbeta på som vanligt och vi ser fram emot när alla är friska och tillbaka igen.
Vår planering av en förändrad lokalsituation gällande nybyggnation pågår för fullt och vi håller som bäst på att undersöka möjligheten om bygglov.

En förstudie har tagits fram och en första ritning på lokal har presenterats för styrelsen och för personalen. En bild på denna finner ni längre ner i brevet.
För att denna byggnation ska komma till stånd har vi haft en dialog med Betelförsamlingen som ställt sig positiva till att sälja en del av kyrkotomten till det bolag som kommer att bygga och äga skolan och förskolans lokaler; Kislätta AB.

Om allt går i lås så hoppas vi att ett första spadtag kan komma till stånd under nästa läsåret 20/21.
Vi är fulla av förhoppning och tillförsikt om att vi inom ett fåtal år kommer att ha nya, fina lokaler till våra elever och förskolebarn och vi kommer att återkomma med mer information då vi vet mer.

Hönö 2020-04-22

Styrelsen för Betelförsamlingens skolstiftelse

2019-10-21

Informationsbrev med senaste nytt:

Till personal och föräldrar med barn i Betelskolans förskola och skola.
Vi har nu hunnit en bit in på höstterminen och arbetet i både förskolan och skolan har flutit på bra, tack vare vår fantastiska personal och våra fina elever.

Lokalsituationen är ju något som alla på skolan har fått leva med under flera år. Efter att det förra hösten stod klart att projektet med Hönöhallen inte kunde fullföljas i Sudda eftersom det inte är tillåtet att bygga skollokaler på detta område hamnade frågan hos Betelkyrkans för- samling. Kyrkan bildade då en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag till hur man skulle kunna lösa lokalfrågan för skolan.
Den 25 september möttes Betelförsamlingens styrelse och Betelskolans styrelse. Arbetsgrup- pen presenterade då ett förslag som båda styrelserna ställde sig positiva till. För den fortsatta processen är det viktigt att detta också förankras i församlingen. Detta skedde vid ett försam- lingsmöte den 20 oktober och församlingen ställde sig då positiva till förslaget som utgår ifrån att man väljer att utöka förskolans lokaler med ombyggnad och tillbyggnad så att stora delar av skolan kan inrymmas där. Efter detta kommer paviljongerna på parkeringen att avvecklas.

En kartläggning och förstudie kommer att genomföras där Betelskolans styrelse är ansvariga och målet är att kunna presentera ett konkret förslag inom kort.
Betelskolans styrelse återkommer med fler detaljer till er när vi vet mera. Det som är glädjan- de och som vi tycker är viktigt att ni får veta, är att vi nu har tagit ett steg framåt för att lösa skolans lokalbehov.
Styrelsen ser fram emot ett fortsatt gott och givande samarbete med skolledning, personal och föräldrar inför alla utmaningar som ligger framför, så att vi tillsammans skapar en ännu bättre förskola och skola.
Nästa möte med Betelskolans styrelse blir den 28 oktober då vi bl.a. kommer att jobba vidare med lokalfrågan.

Hönö den 21 oktober 2019

Styrelsen för Betelförsamlingens skolstiftelse

2019-05-14
Informationsbrev med senaste nytt:

INFORMATIONSBREV kvartal 2 – 2019 Hönöhallen AB
Vi återkommer nu med ett lite kortare informationsblad och vill berätta om den senaste händelseutvecklingen.

Sedan det blev klarlagt att det inte går att bygga skola i anslutning till hallen har själva projekteringsarbetet gått ner i intensitet. Stormöten med inblandade i projekteringen har dock hållits både i december 2018 och i mars 2019. Utifrån dessa möten har frågan igen aktualiserats att vi bör göra ett nytt försök med kommunen och se om alla vägar verkligen är uttömda. Ett sådant möte med kommunen är planerat under maj månad.

Parallellt med detta pågår det diskussioner mellan Betelförsamlingen och Hönö Missionsförsamling om samarbete i en eller annan form. Betelförsamlingen har fungerande lokaler men eftersom skolan är hyresgäst känner de också ansvar för att hitta en god permanent lösning för skolan som nu har tillfälliga paviljonger på Betelförsamlingens parkeringsplatser. Missionsförsamlingen behöver en ny kyrka och en konferensanläggning. Vilken väg som är den bästa att gå i detta skede arbetas det med i båda församlingarnas ledningar. Vi är förtröstansfulla att det ur detta kommer en lösning som är till det bästa för båda församlingarna och skolan och tacksamma för ert stöd både med bön och ekonomiska bidrag.

Vi vill igen poängtera att de kostnader som vi ådragit oss i samband med detaljplanearbetet mm har bekostats av Hönöhallen AB:s aktieägare (Hönö Missionsförsamling och Betelförsamlingens Skolstiftelse) och inte med de medel som insamlas via er.

Vi återkommer när vi har mer att berätta.

Hönö i maj 2019
Hönöhallen AB

2018-10-07
Informationsbrev med senaste nytt:

Information angående skola/hallprojekt Hönöhallen AB
2018-09-28 träffade representanter från Hönöhallen AB (Stein Ove Paulsen och Lehna Rönneklev) kommunens tjänstemän angående detaljplanen på Suddaområdet där tanken är att vi skall bygga idrottshall, skola och kyrka för Hönö Missionsförsamling (HMF).
Vid detta tillfälle visar det sig att det inte ”går” att lägga en skola i Sudda pga ”översvämningsrisken”. Länsstyrelsenhar gjort vattenhöjningskartor 2011 och detta har kommunen missat att informera oss om i
planarbetet. Suddaområdet ligger i rödmarkerad zon, vilket innebär att vi måste höja marken till 3,5 m (vi har planerat för 2,5m) eftersom skola är en sådan typ av verksamhet som har särskilda krav (offentliga byggnader har samma krav).

Det innebär att om vi vidhåller att vi ändå vill ha skolan på tomten så ska det göras ytterligare utredningar (kostsamma sådana), detaljplanen skjuts ännu längre framåt, fördyrande att höjda marken eller göra tekniska lösningar. Kontentan blir eventuellt att vi ändå inte får bygga (ref Länsstyrelsen är mycket tuffa gällande dessa direktiv), även om vi hittar fram till tekniska lösningar vilket kan bli problematiskt eftersom vägen ligger så lågt och det är liten höjdskillnad ut till havsnivån, samt att kostnaderna skjuter i höjden.

Eftersom detta är ett tydligt vägskäl måste vi ta ett beslut kring hur gå vidare. Antingen fortsätta som tänkt, eller fundera på hur vi alternativt går vidare.
Representanter från Betelskolan hade extrainkallat möte med Betelförsamlingens församlingsledning redan nästa dag (lördagskväll) – detta för att redogöra läget för på sikt handlar det om skolans överlevnad och om församlingen kan hjälpa till att se någon annan lösning.

På mötet med kommunen förstod vi indirekt att skolan blir en ”hämsko” för projektet eftersom om inte skolan varitmed så kan HMF ansöka om bygglov denna dag. Det som kan komma till vid bygglovsansökan är krav på någon form av kompensationsåtgärd p.g.a områdets naturvärden enligt den naturvärdesinventering som gjordes i somras. Annars kan HMF gå på befintlig detaljplan och alla kostnader och fördröjningar som tillkommer efter idag beror i princip på myndigheters krav gällande skola. Det är alltså inga problem att bygga kyrka och hall på marken som den är, dvs på 2,5 m mark höjd (ovan platta). Notera även att Betelkyrkan ligger högt nog till att bedriva skola som idag.

Det uppkom möjliga förslag till lösningar på mötet, såsom tekniska med pumpstation, skyddsvall mm, höja vägar, till att bygga om/till Betel för ytterligare skolverksamhet men för att veta exakt vad som bör göras måste en utredning tillsättas.

För att inte fördröja processen ytterligare behöver båda beslut fattas och information delges och följande är pågående:

  • Betelskolan skall överväga möjliga lösningar och ta beslut om hur ställa sig till inträffad situation (ökade kostnader höjd mark vs alternativa lösningar)
  • Betelskolan informerar Hönöhallen AB, HMF och Betelförsamlingen om utfall beslut
  • Baserad på utfall beslut kommer nya beslut tas om vägen vidare påbörjas

Styrelserna kommer att fortsätta jobba oförtrutet vidare med ärendet. Även om detta var en oväntad vändning, har vi goda förhoppningar på att det kommer lösa sig på ett bra sätt.

Har du frågor eller funderingar maila: kontakt@honohallen.se
Detta informationsbrev har idag, söndag 2018-10-07, gått till Betelskolans personal och föräldrar, Betelförsamlingen och Hönö Missionsförsamling.

HönöHallen AB, 2018-10-07

2018-05-07
Informationsbrev arkitekttävling Hönöhallen AB.
Hönöhallens styrelse har fått ett konkret förslag på byggnad och utformning som mycket väl motsvarar de behov som skolan och Missionsförsamlingen har. Därför har vi valt att inte effektuera arkitekttävlingen, dock önskar vi fortfarande få in tankar och idéer kring byggnad och utformning. 
Inskickade förslag kan delvis, eller i sin helhet komma att användas i den slutgiltiga utformningen av byggnaden. En grupp med spetskompetens och utsedda av Hönöhallen AB kommer att definiera de eventuella förslag som man kommer att arbeta vidare med, och till detta och det vidare arbetet kommer att knytas kompetens i form av sakkunniga inom arkitektur, konstruktion, projektering, ekonomi och drift.
Senast 10 juni 2018 önskar vi dina tankar och/eller idéer vara inlämnade till Hönöhallens styrelse antigen via epost hönöhallenab@gmail.com eller post: 
HönöHallen AB 
Ringvägen 4 
475 42 Hönö 
 
Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt skriftligen med e-post till steinove.paulsen@gmail.com
Med vänlig hälsning 
HönöHallen AB

2018-03-13
Betelskolan planerar att bygga ny skola på andra sidan Lindblomsvägen, i ”Sudda” tillsammans med Hönö Missionsförsamling som skall bygga en hall för Hönökonferensen och andra aktiviteter.

Just nu pågår en detaljplansprocess i kommunen för området och detaljplanen förväntas vara klar hösten 2018. En arkitekttävling kommer att utlysas under mars månad och förhoppningsvis finns det en vinnare i slutet av året.

Under våren 2018 kommer en hemsida om ”Hönöhallen” att lanseras vilket vi återkommer till när den är färdig.

Vi hoppas att skolan skall stå färdig till höstterminen 2020 men det är mycket som skall falla på plats.

2017-06-22
Gårdaskolan är nu såld. Mer information om skola/hallprojektet kommer inom de närmsta veckorna. Beskrivningen till arkitekttävlingen kommer då även att vara klar.

2017-05-17
Vi har nu beslutat att Betelförsamlingens skolstiftelse bygger tillsammans med Hönö Missionsförsamling i Sudda. Det blir ingen tredjepart utan vi gör detta tillsammans.

Vi har en köpare till Gårdaskolan, vilket blir vår kontantinsats i projektet men detaljplanen måste ändras innan köpet kan genomföras helt och hållet. Idag har vi träffat kommunpolitiker för att se hur mycket vi kan skynda på projektet. Det är inte första gången vi uppvaktar dem utan de är väl medvetna om vårt projekt. Politikerna är mycket positiva till våra planer och kommer att göra allt för att detta skall fungera så smidigt som möjligt. Dock vet vi att det tar tid när detaljplaner skall ändras eller göras nya men i dagsläget kan vi inte göra mer än att be för att allt skall ordna sig på bästa sätt. Nu har vi gjort allt vi kan hittills.

För att skolan skall bli både funktionell och hela projektet snyggt kommer det framöver att utlysas en arkitekt”tävling”. Vi återkommer när vi har mer uppgifter kring detta. Hela projektet består av en stor hall som kan användas till idrottsaktiviteter, konferenser, konserter m.m. och en skola för ca 150 elever. Vi räknar med att även ha kvar lokaler i Betelkyrkan då vi tror att vi kommer ha ett stort tryck på skolan framöver.

2017-05-11
Betelskolans planer på att bygga en ny skola fortskrider. Förhoppningen är att skolan skall vara klar till höstterminen 2019. Det är dock flera politiska beslut som skall till innan bygget kan bli en realitet. Betelskolans styrelse jobbar oförtrutet vidare med frågan.

I samhällsdebatten diskuteras det om konfessionella friskolor skall få finnas eller ej. Ett sådant förbud går emot både lagar och antagna konventioner. Vi tror att skolan behövs mer nu än någonsin!
Mer information om debatten kring kristna friskolor finns att hämta hos www.kristenfriskola.se

2016-12-06
Betelskolan kommer inom de närmaste åren bygga en skola för ca 200 elever. Målsättningen är att åk 7-9 blir kvar i Betelkyrkans undervåning och att åk F-6 kommer ha sin verksamhet i den nya skolan. Betelförsamlingens skolstiftelse tillsammans med Hönö Missionskyrka ingår i Hallgruppen AB.

Förutom skola ska också en kombinerad sporthall/konferenshall byggas. Hallgruppen gör studiebesök på olika skolor/sport – och konferensanläggningar för att få tips och idéer till vårt nya byggprojekt.

Vi uppdaterar information om projektet så snart vi har något nytt att delge.