Ansöka till Betelskolan

När du vill ansöka om plats för ditt barn i Betelskolan gör du det med hjälp av blanketten som finns på länk nedan. Blanketten postas eller lämnas till skolan.

Vanligtvis kommer föräldrar före ansökan och träffar rektor i skolan, får se lokalerna, besöka klasserna och får information om skolan. Efter träff och ansökan arbetar skolan för att se när barnet kan beredas plats. Intagning av elever sker vid terminsstarterna, helst vid höstterminsstart. Skolan återkopplar till förälder om när eleven kan börja och därefter kan eleven besöka skolan under en dag eller två. Därefter beslutar familjen om barnet ska börja på Betelskolan.

Här hittar ni ansökan till skolan.

Antagningssystem Betelskolan

När en ansökningsblankett för elev att börja i Betelskolan kommer in sätts eleven in i kön till skolan. Ansökan är "kölappen" till skolan. En ansökan till skolan kan göras från 1 januari det år barnet fyller 1 år, för att samma möjlighet ska finnas att ansöka till skolan oavsett när på året barnet är fött. 

Skolan har ett förturssystem till Förskoleklass.
1. De två första platserna är för de två först anmälda barnen i det fall de är anmälda minst tre år innan de ska börja i förskoleklass,
2. Syskonförtur - de barn som har syskon som går i Betelskolan har förtur till platserna i Förskoleklass. Gäller för syskon som är anmälda senast 31 december året innan de ska börja i Förskoleklass.
3. Förtur från stiftelsens förskola - de barn som går i Betels förskola har nästa förtursplatser. Gäller för barn som är anmälda senast 31 december året innan de ska börja i Förskoleklass.
4. Därefter gäller "kölappen" enligt anmälningsdatum.

Syskonförturen gäller på samma sätt till övriga årskurser.

Antagning till förskoleklass påbörjas i januari/februari samma år som eleverna ska börja i skolan i augusti.

De elever som börjat i Förskoleklass i Betelskolan har alltid en plats i åk 1 i skolan. En formell ansökan måste dock fyllas i för varje elev till åk 1.

Antagningen vid påfyllnad till andra klasser sker från februari/mars samma år som eleverna kan börja i Betelskolan i augusti. Påfyllnad i klasser kan också ske vid vårterminens början, i det fall lärare och rektor bedömer att det fungerar att fylla på en klass eller när elev i en klass slutar i skolan. Vid mycket enstaka fall fylls klasser på under en termin. Helst önskar vi dock att intagningar sker vid terminsstart, eftersom det oftast är det bästa för den klass och skola eleven kommer ifrån och till den klass eleven kommer till på Betelskolan. 

En ansökan till Betelskolan är inte bindande för den som ansöker. När en elev erbjuds plats i skolan kan vårdnadshavare alltid tacka ja eller nej till platsen. Vårdnadshavare som tackar nej till platsen när barnet erbjuds plats, men önskar att barnet ska stå kvar i passiv kö kan välja det. Det innebär då att barnet står kvar i kön till nästa intagning, men att syskonförtur för andra barn kan innebära att de då hamnar före i kön.

Vid ansökan eller antagning till Betelskolan kan alltid föräldrar boka ett möte med personal i skolan för att få mer information om skolan. Kontakta skolans kontor eller rektor för att boka möte.