Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskrimineringslagen ska huvudmannen vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller sexuella trakasserier.

Enligt skollagen 14 a kap 7 § skall huvudmannen även se till att åtgärder vidtas för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Planen ska upprättas årligen och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skall påbörjas eller genomföras under året. Det förutsätter att man i verksamheten först gör en kartläggning som man kan utgå ifrån.

Varje människa är unik och har sina egna förutsättningar. För att en människa ska utvecklas på ett gott sätt behövs en tillvaro där man ser till hela människan. En mycket viktig förutsättning för att en människa ska utvecklas är Trygghet. När en människa känner trygghet finns goda förutsättningar för en god utveckling emotionellt, färdighetsmässigt och kunskapsmässigt. Denna plan är en del i vårt arbete att hjälpa varje barn/elev i vår verksamhet i en utveckling till trygga människor, som kan förmedla trygghet.

För att komma till dokument för Plan mot diskriminering och kränkande behandling, klicka här.