Betelskolan och Betels förskola ligger på Hönö i Öckerö kommun. Huvudman för förskolan och skolan är Betelförsamlingens skolstiftelse. Skolstiftelsens styrelsen har det yttersta ansvaret för kvalité och resurser för verksamheten samt ansvarar för att verksamheten bedrivs och förvaltas i enlighet med lagar, regler och med stiftelsens ändamål och stadgar. 

Under sidflikarna kan du läsa mer om vår verksamhet.

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto

Vision

Betelförsamlingens skolstiftelse vill driva en förskole- och skolverksamhet där varje barn och elev ständigt går framåt i sin personliga utveckling och sin kunskapsutveckling samt får en kunskap om den kristna tron i en kärleksfull atmosfär.

Årets bibelord 23/24

"Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva."

Filipperbrevet 2:3

Då Betelskolan drivs på kristen grund har skolan en konfessionell inriktning i utbildningen. Nedan finns utdrag ur skollagen som förtydligar vad detta innebär.

Skollagen 1 kap. 3 §
Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

Skollagen 1 kap. 7 §
Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning.

Undervisning och utbildning
Undervisningen ingår i utbildningen. I utbildningen ingår även annan verksamhet som raster, utflykter och skolmåltider.