En fristående förskola på kristen grund

Betels förskola följer Skollagen (2010:800) och arbetar utifrån Läroplan för förskolans, Lpfö.  Vi strävar också efter att följa Barnkonventionens grundläggande och vägledande principer:

  • alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn
  • alla barn har rätt till liv och utveckling
  • alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
 

Förskolan har en viktig roll i samhället, barn från olika familjer får mötas och delta i det sociala samspelet. På förskolan får barnet får barnet lära sig att samarbeta och möta ett demokratiskt förhållningssätt.

Vi vill vara ett komplement till hemmet genom att erbjuda en verksamhet där barnen får uppleva och möta utvecklande och lärande situationer i en för dem trygg och rolig miljö. Vi tror att barn lär sig genom att samspela och dela sina erfarenheter. Den vuxnes roll är att utmana barnets tankar och erbjuda tillfällen som väcker barnets nyfikenhet och lust att lära.

Betels förskola bedrivs på kristen grund, detta innebär att vi som en naturlig del av verksamheten uppmärksammar kristna högtider har samlingar med berättelser från bibeln, ber bordsbön och sjunger kristna barnsånger.

Vår förhoppning är att vi med vår kristna profil skall ge barnen livsglädje och en tro på att vi alla kan bidra till en ljus framtid.

Men vi vill också att alla barn, oavsett familjens trosinriktning skall känna sig välkomna och inkluderade i vår verksamhet.

Varje barn skall uppleva sig som en tillgång i gruppen, barnet skall känna sig omtyckt och älskat.